สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์ชาติ
ลำดับที่ รายการ ไฟล์เอกสาร
1 ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580
นโยบายและแผนระดับชาติ
ลำดับที่ รายการ ไฟล์เอกสาร
1 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565)
แผนการปฏิรูปประเทศ
ลำดับที่ รายการ ไฟล์เอกสาร
1 แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) (ฉบับประกาศราชกิจจานุเบกษา)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ลำดับที่ รายการ ไฟล์เอกสาร
1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560 - 2564
แผนการศึกษาแห่งชาติ
ลำดับที่ รายการ ไฟล์เอกสาร
1 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ลำดับที่ รายการ ไฟล์เอกสาร
1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (1) ประเด็น ความมั่นคง (พ.ศ. 2561 - 2580)
2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (10) ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม (พ.ศ. 2561 - 2580)
3 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (11) ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (พ.ศ. 2561 - 2580)
4 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (12) ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ (พ.ศ. 2561 - 2580)
5 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (17) ประเด็น ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม (พ.ศ. 2561 - 2580)
6 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (20) ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ (พ.ศ. 2561 - 2580)
7 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (21) ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 - 2580)
กฎกระทรวง
ลำดับที่ รายการ ไฟล์เอกสาร
1 กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561
2 กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ. 2551
3 กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550
4 กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2550
5 กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ. 2561
คำสั่ง
ลำดับที่ รายการ ไฟล์เอกสาร
1 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศ
ลำดับที่ รายการ ไฟล์เอกสาร
1 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2 ประกาศคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดนครราชสีมา
3 ประกาศคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดนครราชสีมา
4 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กำหนดสถานที่ตั้งของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
5 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ปฏิบัติหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
6 ประกาศคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง กำหนดให้สำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็นหน่วยงานการศึกษา
7 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
พระราชบัญญัติ
ลำดับที่ รายการ ไฟล์เอกสาร
1 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
2 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
3 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
4 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
5 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
6 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
7 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
8 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
9 พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550
10 พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551
11 พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551
12 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
13 พระราชบัญญัติแก้ไขคำสั่งเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560 พ.ศ. 2565
พระราชกำหนด
ลำดับที่ รายการ ไฟล์เอกสาร
1 พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
พระราชกฤษฎีกา
ลำดับที่ รายการ ไฟล์เอกสาร
1 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
1 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
ระเบียบ
ลำดับที่ รายการ ไฟล์เอกสาร
1 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ. 2560
3 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผู้บริหารระดับสูง

นายสุเทพ  แก่งสันเทียะ
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายสุภชัย  จันปุ่ม
ศึกษาธิการภาค 13

นายกฤตพล  ชุติกุลกีรติ
ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
ประวัติและผลงาน

นางสาวกมลวรรณ  กลั่นเกลี้ยง
รองศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

นางญาณี  อาจหาญ
รองศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

นายพิทักษ์  กาวีวน
รองศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
  คุรุสภาจังหวัดนครราชสีมา

แบบฟอร์มและคู่มือ

  แบบฟอร์มสำหรับเจ้าหน้าที่ ศธจ.นม.
  คู่มือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

ลิงก์กิจกรรม

  แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์
  อุทยานธรณีโคราช (Khorat Geopark)
  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

Nakhonratchasima Province Education Office

เลขที่ 54 ถนนสืบศิริ ซอย 3
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044 251 136
อีเมล : nmapeo@sueksa.go.th
ผู้ดูแลระบบ : นายฉัตรชัย  สุขสืบมา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ