สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

คุรุสภา


นางสาวกัลย์กมล  พลเคณ
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวราตรี  วิเวกพรมราช
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ

นางนัทธ์ชนัน  คำสา
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวพิชญกานต์  บำรุงกลาง
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวสุภาวดี  พรมโคตร
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวมนชญา  ตรัยศิลานันท์
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
งานอำนวยการทั่วไป
    1. งานธุรการและงานสารบรรณ
    2. งานการเงิน บัญชี และพัสดุ
    3. งานการประชุม
    4. งานบริหารบุคคล
    5. งานการประชาสัมพันธ์
    6. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
    7. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

งานควบคุมการประกอบวิชาชีพ
    1. งานมาตรฐานวิชาชีพ
    2. งานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
    3. งานจัดทำทะเบีนยผู้ประกอบวิชาชีพในระดับจังหวัด
    4. งานจรรยาบรรณวิชาชีพ
    5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

งานพัฒนาและยกย่องเชิดชูเกียรติวิชาชีพ
    1. งานพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ
    2. งานวันครู
    3. งานยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพ
    4. งานพัฒนาเครือข่ายวิชาชีพ
    5. งานสถาบันคุรุพัฒนา
    6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ผู้บริหารระดับสูง

นายสุเทพ  แก่งสันเทียะ
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายสุภชัย  จันปุ่ม
ศึกษาธิการภาค 13

นายกฤตพล  ชุติกุลกีรติ
ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
ประวัติและผลงาน

นางสาวกมลวรรณ  กลั่นเกลี้ยง
รองศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

นางญาณี  อาจหาญ
รองศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

นายพิทักษ์  กาวีวน
รองศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
  คุรุสภาจังหวัดนครราชสีมา

แบบฟอร์มและคู่มือ

  แบบฟอร์มสำหรับเจ้าหน้าที่ ศธจ.นม.
  คู่มือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

ลิงก์กิจกรรม

  แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์
  อุทยานธรณีโคราช (Khorat Geopark)
  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

Nakhonratchasima Province Education Office

เลขที่ 54 ถนนสืบศิริ ซอย 3
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044 251 136
อีเมล : nmapeo@sueksa.go.th
ผู้ดูแลระบบ : นายฉัตรชัย  สุขสืบมา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ