สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาหน่วยงาน

เอกสารสำหรับการจัดทำแผน
ปี รายละเอียด ไฟล์เอกสาร e-Book
คู่มือการจัดทำแผนระดับที่ 3 และการเสนอแผนระดับที่ 3 ในส่วนของแผนปฏิบัติการด้าน... ต่อคณะรัฐมนตรี (มีนาคม 2565 (ฉบับปรับปรุง))
คู่มือการจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
แบบฟอร์มแผนงานโครงการ
แผนยุทธศาสตร์
ปี รายละเอียด ไฟล์เอกสาร e-Book
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563 - 2565)
แผนปฏิบัติการ
ปี รายละเอียด ไฟล์เอกสาร e-Book
2563 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดนครราชสีมา (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี)
2564 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดนครราชสีมา (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี)
2565 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดนครราชสีมา (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี)
2566 แผนปฏิบัติการด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี)
แผนปฏิบัติราชการ
ปี รายละเอียด ไฟล์เอกสาร e-Book
แผนปฏิบัติราชการฯ 3 ปี 63-65 ของ สป.ศธ. และแผนปฏิบัติราชการฯ ปี 63 ของ สป.ศธ. (ฉบับทบทวนการจัดทำคำขอ)
2562 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร)
2563 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
2563 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
2564 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
2565 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
2566 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
แผนพัฒนาการศึกษา
ปี รายละเอียด ไฟล์เอกสาร e-Book
2563 แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562-2565) จังหวัดนครราชสีมา (ฉบับทบทวน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2564 แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562-2565) จังหวัดนครราชสีมา (ฉบับทบทวน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2565 แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562-2565) จังหวัดนครราชสีมา (ฉบับทบทวน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนพัฒนาการศึกษา (2566 - 2570) จังหวัดนครราชสีมา
รายงานผลการดำเนินงาน
ปี รายละเอียด ไฟล์เอกสาร e-Book
2561 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
2562 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
2563 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
2564 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
2565 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4)
ปี รายละเอียด ไฟล์เอกสาร e-Book
2566 รายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดนครราชสีมา
2565 แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4) พ.ศ.2565-2566 จังหวัดนครราชสีมา
2565 รายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดนครราชสีมา
แผนที่นำทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4 Roadmap) ของจังหวัดนครราชสีมา
รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2559 - 2563
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565
ไตรมาสที่ 1 - 2 (สป.)
ลำดับที่ รายละเอียด ไฟล์เอกสาร
1 บันทึกข้อความส่งรายงานไตรมาสที่ 1 - 2
2 หนังสือนำส่ง สป. ไตรมาสที่ 1- 2
3 สงป.301 ย.3 ไตรมาสที่ 1
4 สงป.301 ย.5 ไตรมาสที่ 1
5 สงป.302 ไตรมาสที่ 1
6 สงป.301 ย.3 ไตรมาสที่ 2
7 สงป.301 ย.5 ไตรมาสที่ 2
8 สงป.302 ไตรมาสที่ 2
9 สงป.302_1
10 สงป.302_2
11 สงป.302_3
12 รายงานผลการดำเนิน (สป.) (รวม)
ไตรมาสที่ 3 (สป.)
ลำดับที่ รายละเอียด ไฟล์เอกสาร
1 บันทึกข้อความรายงานไตรมาส 3
2 หนังสือนำส่งรายงานไตรมาส 3
3 สงป.301 ย.3 ไตรมาส 3 (รายเดือน-รายไตรมาส)
4 สงป.301 ย.5 ไตรมาส 3 (รายเดือน-รายไตรมาส)
5 สงป.302 ไตรมาส 3 (รายเดือน-รายไตรมาส)
6 สงป.302_1
7 สงป.302_2
8 สงป.302_3
9 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ (รวมโครงการ)
ไตรมาสที่ 4 (สป.)
ลำดับที่ รายละเอียด ไฟล์เอกสาร
1 บันทึกข้อความรายงานไตรมาส 4
2 หนังสือนำส่งรายงานความก้าวหน้าไตรมาสที่ 4
3 สงป.301 ย.3 ไตรมาส 4 (รายเดือน-รายไตรมาส)
4 สงป.301 ย.5 ไตรมาส 4 (รายเดือน-รายไตรมาส)
5 สงป.302 ไตรมาส 4 (รายเดือน-รายไตรมาส)
6 สงป.302 - 1
7 สงป.302 - 2
8 สงป.302 - 3
9 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ (รวมโครงการ)
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
ลำดับที่ รายละเอียด ไฟล์เอกสาร
1 รายงานติดตามผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการเทียบกับเป้าหมาย
ข้อมูลผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
ปี รายละเอียด ไฟล์เอกสาร
1 แบบสรุป/ฐานข้อมูลตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์
2 สรุปข้อมูลรายละเอียดตัวชี้วัดในระดับยุทธศาสตร์
3 บันทึกสรุปรายงานและประเมินผลตัวชี้วัดฯ
4 สรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ (ภาพรวม)
5 รายงายผลการดำเนินงานตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ 1
6 รายงายผลการดำเนินงานตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ 2
7 รายงายผลการดำเนินงานตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ 3
8 รายงายผลการดำเนินงานตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ 4
9 รายงายผลการดำเนินงานตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ 5
10 รายงายผลการดำเนินงานตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ 6
แนวทางการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ปี รายละเอียด ไฟล์เอกสาร
1 แนวทางการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี
2 แนวทางการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ปี 2566

ผู้บริหารระดับสูง

นายสุเทพ  แก่งสันเทียะ
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายสุภชัย  จันปุ่ม
ศึกษาธิการภาค 13

นายกฤตพล  ชุติกุลกีรติ
ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
ประวัติและผลงาน

นางสาวกมลวรรณ  กลั่นเกลี้ยง
รองศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

นางญาณี  อาจหาญ
รองศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

นายพิทักษ์  กาวีวน
รองศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
  คุรุสภาจังหวัดนครราชสีมา

แบบฟอร์มและคู่มือ

  แบบฟอร์มสำหรับเจ้าหน้าที่ ศธจ.นม.
  คู่มือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

ลิงก์กิจกรรม

  แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์
  อุทยานธรณีโคราช (Khorat Geopark)
  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

Nakhonratchasima Province Education Office

เลขที่ 54 ถนนสืบศิริ ซอย 3
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044 251 136
อีเมล : nmapeo@sueksa.go.th
ผู้ดูแลระบบ : นายฉัตรชัย  สุขสืบมา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ