สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

ที่อยู่หน่วยงาน

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เลขที่ 54 ถนนสืบศิริ ซอย 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000


หมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร

หมายเลขโทรศัพท์ 044-251-136
หมายเลขโทรสาร 044-251-137
ลำดับที่ กลุ่มงาน/หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์
1 กลุ่มอำนวยการ ต่อ 11
2 กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 13
มือถือ 080-282-0754
3 กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 16
4 กลุ่มพัฒนาการศึกษา ต่อ 14
5 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ต่อ 12
6 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ต่อ 17
7 กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 044-252-914
8 หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 15


อีเมล

nmapeo@sueksa.go.th


แผนที่ตั้งหน่วยงาน (Google Map)แผนที่ตั้งหน่วยงาน (Info Graphic)

ผู้บริหารระดับสูง

นายสุเทพ  แก่งสันเทียะ
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายสุภชัย  จันปุ่ม
ศึกษาธิการภาค 13

นายกฤตพล  ชุติกุลกีรติ
ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
ประวัติและผลงาน

นางสาวกมลวรรณ  กลั่นเกลี้ยง
รองศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

นางญาณี  อาจหาญ
รองศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

นายพิทักษ์  กาวีวน
รองศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
  คุรุสภาจังหวัดนครราชสีมา

แบบฟอร์มและคู่มือ

  แบบฟอร์มสำหรับเจ้าหน้าที่ ศธจ.นม.
  คู่มือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

ลิงก์กิจกรรม

  แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์
  อุทยานธรณีโคราช (Khorat Geopark)
  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

Nakhonratchasima Province Education Office

เลขที่ 54 ถนนสืบศิริ ซอย 3
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044 251 136
อีเมล : nmapeo@sueksa.go.th
ผู้ดูแลระบบ : นายฉัตรชัย  สุขสืบมา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ