สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

ข่าวประกาศ

วันที่ หัวข้อข่าว รายละเอียดข่าว
12 ต.ค. 66 ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา แทนตำแหน่งที่ว่าง รายละเอียดข่าว
22 ก.ย. 66 ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา แทนตำแหน่งที่ว่าง รายละเอียดข่าว
10 พ.ค. 66 โครงการสนุกการเรียนรู้กับสารานุกรมไทย ปีงบประมาณ 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดข่าว
30 ม.ค. 66 ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รายชื่อ ผลงาน และข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ของผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ รายละเอียดข่าว
16 ม.ค. 66 ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดข่าว
12 ม.ค. 66 ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ผู้ผ่านการประเมินบุคคล การเลื่อนและแต่งตั้งตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญงาน รายละเอียดข่าว
06 ม.ค. 66 ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง สรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดข่าว
22 ส.ค. 65 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา (Organization Governance : OG) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายละเอียดข่าว
25 ก.ค. 65 ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ผลการคัดเลือกผลงานที่มีรูปแบบ/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ระดับปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายละเอียดข่าว
07 ก.ค. 65 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกที่ผ่านการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้นเพื่อประเมินผลงานตามองค์ประกอบและตัวชี้วัดที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2565 ประกาศ ณ วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 รายละเอียดข่าว
14 มิ.ย. 65 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2565 รายละเอียดข่าว
02 มิ.ย. 65 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 รอบที่ 3 รายละเอียดข่าว
01 มิ.ย. 65 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2565 รายละเอียดข่าว
26 พ.ค. 65 ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ยกเลิกการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2565 รายละเอียดข่าว
23 พ.ค. 65 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2565 รายละเอียดข่าว
17 มี.ค. 65 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (Organizational Governance : OG) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายละเอียดข่าว
04 มี.ค. 65 ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2565 รายละเอียดข่าว
17 ก.พ. 65 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2565 รายละเอียดข่าว
30 ธ.ค. 64 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี พ.ศ. 2565 รายละเอียดข่าว
30 ธ.ค. 64 กรอบคุณธรรม หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี พ.ศ. 2565 รายละเอียดข่าว
02 พ.ย. 64 สำนักงาน ก.ค.ศ. รับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA) รายละเอียดข่าว
10 ต.ค. 64 สรุปจำนวนแบบติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 1 - 30 กันยายน พ.ศ. 2564 รายละเอียดข่าว
22 ก.พ. 64 แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายละเอียดข่าว
07 ม.ค. 64 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดข่าว
02 ธ.ค. 63 แบบสำรวจความเป็นเลิศของสถานศึกษา "อาชีวะเพื่อความเป็นเลิศ" สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กลุ่มนครชัยบุรินทร์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 รายละเอียดข่าว
20 ต.ค. 63 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รายชื่อครูผู้ได้รับรางวัล “รัตนราชสีมา” ประจำปีพุทธศักราช 2563 รายละเอียดข่าว
20 ต.ค. 63 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รายชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 4 ปี 2564 รายละเอียดข่าว
22 พ.ค. 62 การรับสมัครคัดเลือกผู้แทนเยาวชนพิการไทยเข้าร่วมกิจกรรมค่ายคัดเลือกเยาวชนพิการไทยเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล ประจำปี 2562 (2019 Global IT Challenge for Youth with Disabilities) รายละเอียดข่าว
03 พ.ค. 62 ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2562 รายละเอียดข่าว
30 เม.ย. 62 ประชาสัมพันธ์ โครงการและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษช่วงเปิดเทอม ด้วยระบบ EOL System โดยบริษัท อิงลิซออนไลน์ จำกัด รายละเอียดข่าว
29 มี.ค. 62 ประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2562 ด้วยระบบ EOL Online System ของบริษัท อิงลิซออนไลน์ จำกัด (มีค่าลงทะเบียน) รายละเอียดข่าว
18 มี.ค. 62 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2562 รายละเอียดข่าว
13 มี.ค. 62 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง สถานที่จัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รายละเอียดข่าว
13 มี.ค. 62 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขอเชิญชวนเข้าอบรมวิปัสสนากรรมฐานโครงการปฏิบัติธรรมประชาชน รายละเอียดข่าว
13 พ.ย. 61 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รายชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 3 ปี 2562 รายละเอียดข่าว
13 พ.ย. 61 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รายชื่อครูผู้ได้รับรางวัล "รัตนราชสีมา" ประจำปีพุทธศักราช 2561 รายละเอียดข่าว
08 พ.ย. 61 ประกาศคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดข่าว
08 พ.ย. 61 คำสั่งคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ที่ 12540/2561 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดข่าว
26 เม.ย. 61 กำหนดการพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2560 สายที่ 1 ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 30 เมษายน 2561 ณ หอประชุม 20 ปี โรงเรียนบุญวัฒนา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดข่าว
24 เม.ย. 61 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รายละเอียดข่าว
11 ม.ค. 61 ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรม (A.L.T.C.) 3 ท่อน รายละเอียดข่าว
08 ม.ค. 61 ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพในหน่วยงานทางการศึกษาเพื่อรับ "รางวัลคนดีศรีย่าโม" (แก้ไข) รายละเอียดข่าว
03 ม.ค. 61 ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพในหน่วยงานทางการศึกษาเพื่อรับ รางวัลคนดีศรีย่าโม รายละเอียดข่าว
13 ธ.ค. 60 ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพในหน่วยงานทางการศึกษาเพื่อรับ "รางวัลคนดีศรีย่าโม" รายละเอียดข่าว
14 พ.ย. 60 ปฏิทินเทศกาล งานสำคัญ ที่ส่งเสริม สนับสนุนนโยบายโคราชเมืองศิลปะ และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ จังหวัดนครราชสีมา (จัดทำโดย : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม จังหวัดนครราชสีมา) รายละเอียดข่าว
22 ก.ย. 60 สรุปสาระสำคัญ โครงการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2560 วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร รายละเอียดข่าว
22 ก.ย. 60 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา บุคลากรของหน่วยงานในสังกัด ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป ประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู และประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "เด็กรักครู ครูรักเด็ก" เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ.2561 รายละเอียดข่าว
11 ก.ย. 60 ขอเรียนเชิญข้าราชการที่เกษียณในสังกัดสมัครเป็นวุฒิอาสาธนาคารสมอง ประจำปี 2560 รายละเอียดข่าว
07 ก.ย. 60 ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2560 รายละเอียดข่าว
11 ก.ค. 60 การนำส่งข้อมูลนักเรียนสำหรับการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2560 รายละเอียดข่าว

ผู้บริหารระดับสูง

นายสุเทพ  แก่งสันเทียะ
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายสุภชัย  จันปุ่ม
ศึกษาธิการภาค 13

นายกฤตพล  ชุติกุลกีรติ
ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
ประวัติและผลงาน

นางสาวกมลวรรณ  กลั่นเกลี้ยง
รองศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

นางญาณี  อาจหาญ
รองศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

นายพิทักษ์  กาวีวน
รองศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
  คุรุสภาจังหวัดนครราชสีมา

แบบฟอร์มและคู่มือ

  แบบฟอร์มสำหรับเจ้าหน้าที่ ศธจ.นม.
  คู่มือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

ลิงก์กิจกรรม

  แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์
  อุทยานธรณีโคราช (Khorat Geopark)
  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

Nakhonratchasima Province Education Office

เลขที่ 54 ถนนสืบศิริ ซอย 3
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044 251 136
อีเมล : nmapeo@sueksa.go.th
ผู้ดูแลระบบ : นายฉัตรชัย  สุขสืบมา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ