สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

ที่ รายละเอียด ไฟล์เอกสาร
1 บันทึกข้อความ ประกาศนโยบายไม่ให้และไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และการรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2 ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา โปร่งใส ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย ต่อการทุจริต (PEO TRUST & ZERO Telerance)" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

ที่ รายละเอียด ไฟล์เอกสาร/URL
1 บันทึกข้อความ กิจกรรมปลุกจิตสำนักสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2 กำหนดการโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริต และประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
3 คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ที่ 142/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
4 บัญชีลงเวลาประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
5 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์


รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

ที่ รายละเอียด ไฟล์เอกสาร
1 บันทึกข้อความ ประกาศนโยบายไม่ให้และไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และการรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2 แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
3 บันทึกข้อความ ส่งรายงานข้อมูลตามแบบรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ผู้บริหารระดับสูง

นายสุเทพ  แก่งสันเทียะ
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายสุภชัย  จันปุ่ม
ศึกษาธิการภาค 13

นายกฤตพล  ชุติกุลกีรติ
ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
ประวัติและผลงาน

นางสาวกมลวรรณ  กลั่นเกลี้ยง
รองศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

นางญาณี  อาจหาญ
รองศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

นายพิทักษ์  กาวีวน
รองศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
  คุรุสภาจังหวัดนครราชสีมา

แบบฟอร์มและคู่มือ

  แบบฟอร์มสำหรับเจ้าหน้าที่ ศธจ.นม.
  คู่มือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

ลิงก์กิจกรรม

  แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์
  อุทยานธรณีโคราช (Khorat Geopark)
  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

Nakhonratchasima Province Education Office

เลขที่ 54 ถนนสืบศิริ ซอย 3
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044 251 136
อีเมล : nmapeo@sueksa.go.th
ผู้ดูแลระบบ : นายฉัตรชัย  สุขสืบมา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ