สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

ที่ รายละเอียด ไฟล์เอกสาร/URL
1 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ


การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ที่ รายละเอียด ไฟล์เอกสาร/URL
1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ


แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ที่ รายละเอียด ไฟล์เอกสาร
1 โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

ที่ รายละเอียด ไฟล์เอกสาร
1 โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2 คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ที่ 36/2566 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
3 แบบการกำกับ ติดตาม และรายงานการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
4 บันทึกข้อความ รายงานการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ที่ รายละเอียด ไฟล์เอกสาร
1 แบบกำกับ ติดตาม และรายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผู้บริหารระดับสูง

นายสุเทพ  แก่งสันเทียะ
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายสุภชัย  จันปุ่ม
ศึกษาธิการภาค 13

นายกฤตพล  ชุติกุลกีรติ
ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
ประวัติและผลงาน

นางสาวกมลวรรณ  กลั่นเกลี้ยง
รองศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

นางญาณี  อาจหาญ
รองศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

นายพิทักษ์  กาวีวน
รองศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
  คุรุสภาจังหวัดนครราชสีมา

แบบฟอร์มและคู่มือ

  แบบฟอร์มสำหรับเจ้าหน้าที่ ศธจ.นม.
  คู่มือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

ลิงก์กิจกรรม

  แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์
  อุทยานธรณีโคราช (Khorat Geopark)
  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

Nakhonratchasima Province Education Office

เลขที่ 54 ถนนสืบศิริ ซอย 3
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044 251 136
อีเมล : nmapeo@sueksa.go.th
ผู้ดูแลระบบ : นายฉัตรชัย  สุขสืบมา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ