สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ที่ รายละเอียด ไฟล์เอกสาร
1 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
2 ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา


การขับเคลื่อนจริยธรรม

ที่ รายละเอียด ไฟล์เอกสาร/URL
1 8 แนวทางการปฏิบัติตนตามมาตรฐานจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2 คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 8/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี พ.ศ. 2566 ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานตามแผนการพัฒนาบุคลากร ในยุคดิจิทัลบนพื้นฐานคุณธรรมจริยธรรม และการสร้างสื่อดิจิทัลเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 9 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมโรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา


การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ที่ รายละเอียด ไฟล์เอกสาร/URL
1 รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารระดับสูง

นายสุเทพ  แก่งสันเทียะ
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายสุภชัย  จันปุ่ม
ศึกษาธิการภาค 13

นายกฤตพล  ชุติกุลกีรติ
ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
ประวัติและผลงาน

นางสาวกมลวรรณ  กลั่นเกลี้ยง
รองศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

นางญาณี  อาจหาญ
รองศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

นายพิทักษ์  กาวีวน
รองศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
  คุรุสภาจังหวัดนครราชสีมา

แบบฟอร์มและคู่มือ

  แบบฟอร์มสำหรับเจ้าหน้าที่ ศธจ.นม.
  คู่มือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

ลิงก์กิจกรรม

  แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์
  อุทยานธรณีโคราช (Khorat Geopark)
  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

Nakhonratchasima Province Education Office

เลขที่ 54 ถนนสืบศิริ ซอย 3
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044 251 136
อีเมล : nmapeo@sueksa.go.th
ผู้ดูแลระบบ : นายฉัตรชัย  สุขสืบมา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ