สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

ที่ รายละเอียด ไฟล์เอกสาร/URL
1 แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาบุคลากร ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570


การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

ที่ รายละเอียด ไฟล์เอกสาร/URL
1 การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา


หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ที่ รายละเอียด ไฟล์เอกสาร/URL
1 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
2 การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
3 การพัฒนาบุคลากร
4 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
5 การให้คุณให้โทษ


รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ที่ รายละเอียด ไฟล์เอกสาร/URL
1 รายงานประจำปีที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

ผู้บริหารระดับสูง

นายสุเทพ  แก่งสันเทียะ
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายสุภชัย  จันปุ่ม
ศึกษาธิการภาค 13

นายกฤตพล  ชุติกุลกีรติ
ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
ประวัติและผลงาน

นางสาวกมลวรรณ  กลั่นเกลี้ยง
รองศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

นางญาณี  อาจหาญ
รองศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

นายพิทักษ์  กาวีวน
รองศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
  คุรุสภาจังหวัดนครราชสีมา

แบบฟอร์มและคู่มือ

  แบบฟอร์มสำหรับเจ้าหน้าที่ ศธจ.นม.
  คู่มือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

ลิงก์กิจกรรม

  แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์
  อุทยานธรณีโคราช (Khorat Geopark)
  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

Nakhonratchasima Province Education Office

เลขที่ 54 ถนนสืบศิริ ซอย 3
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044 251 136
อีเมล : nmapeo@sueksa.go.th
ผู้ดูแลระบบ : นายฉัตรชัย  สุขสืบมา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ