สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

ที่ รายละเอียด ไฟล์เอกสาร/URL
1 คู่มือดำเนินการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา


ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ที่ รายละเอียด ไฟล์เอกสาร/URL
1 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี พ.ศ. 2566 (6 เดือนแรก)
2 บันทึกข้อความ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา (รอบ 6 เดือน)
3 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

ที่ รายละเอียด ไฟล์เอกสาร/URL
1 แบบประเมินความพึงพอใจของของผู้รับบริการต่อสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
2 แบบประเมินความพึงพอใจของของผู้รับบริการต่อกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
3 แบบประเมินความพึงพอใจเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
4 คู่มือการตอบแบบประเมินความพึงพอใจของของผู้รับบริการต่อกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
5 สรุปผลข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี พ.ศ. 2565
6 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของของผู้รับบริการต่อสานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2565


E-Service

ที่ รายละเอียด ไฟล์เอกสาร/URL
1 E-Service ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
2 คู่มือช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ผู้บริหารระดับสูง

นายสุเทพ  แก่งสันเทียะ
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายสุภชัย  จันปุ่ม
ศึกษาธิการภาค 13

นายกฤตพล  ชุติกุลกีรติ
ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
ประวัติและผลงาน

นางสาวกมลวรรณ  กลั่นเกลี้ยง
รองศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

นางญาณี  อาจหาญ
รองศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

นายพิทักษ์  กาวีวน
รองศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
  คุรุสภาจังหวัดนครราชสีมา

แบบฟอร์มและคู่มือ

  แบบฟอร์มสำหรับเจ้าหน้าที่ ศธจ.นม.
  คู่มือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

ลิงก์กิจกรรม

  แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์
  อุทยานธรณีโคราช (Khorat Geopark)
  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

Nakhonratchasima Province Education Office

เลขที่ 54 ถนนสืบศิริ ซอย 3
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044 251 136
อีเมล : nmapeo@sueksa.go.th
ผู้ดูแลระบบ : นายฉัตรชัย  สุขสืบมา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ